โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 21 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 22 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ม่วงมิตรวิทยาคม

จำนวน 25

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 1 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 12 22
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
1
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายขัตติยะ นิระพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางอัมรินทร์ คเชนทร์ชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
84.00
3 นางนิกร ดวงวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางกัญญาภัค ไกรยบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายพเยาว์ ประทุมพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางดอกเตย วิผาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายอนุชา ฉ่ำมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางวันทนี ฉิมพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
51.00
9 นายสำรวน แสงไสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายประวัติ บุตรภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสุรพร กุตัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายนิยม วงศ์ใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
13 นายเพียรดี จันทร์ขอนแก่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางอุลัยวรรณ จันทร์ขอนแก่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสุนันทาปกรณ์ สนองหม้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางอุไรรัตน์ ศิริสะละ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
17 นางสาวศรุตยา อุ่นอารีย์กุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
18 นายสมพงษ์ สาสร้อย  ครู ชำนาญการ
1
6.00
19 นายอุบล ไกรยบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางณัฐมล กุลสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
30.00
21 สุมนต์พร สุ่มมาตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
6