โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เชียงใหม่ประชานุสรณ์

จำนวน 39

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 5 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 4 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 2 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 23 37
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
3
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
3
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
10
24
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอนันต์ งอยภูธรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายเกษม ฉายวิไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายประภาส ยศปิยะโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายพยงค์ นาก้อนทอง  ครู ชำนาญการ
1
20.00
5 นายบุญสี ทิพจรูญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายยิ่งยง ประดับกรณ์  ครู ชำนาญการ
0
7 นายนิพนธ์ ชมภูพฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางเบญจวรรณ วิระทูล  ครู ชำนาญการ
5
54.00
9 นางรุ้งนภา ทิพเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
10 นางชญานิน สร้อยสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางอำพร ทิพจรูญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวรุ่งทิพย์ บุญกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายถาวร เรืองบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายชุมพร ภามนตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายนาวิน คณะนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายปรีชา โพธิ์ศรีศาสตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางวัลภา บุตรพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวพิมพ์พรรณ ถินวิจารย์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสุภานัน นิคมสุขเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสุวารี ชมภูพฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายศราวุธ จันทรโคตร  ครู ชำนาญการ
0
22 นางทิพย์ชญาดา สิมมาเคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางอัจฉรา กลมเกลียว  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวบุญล้อม บรรจมาตย์  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวภัททิยา อิโน  ครู ชำนาญการ
0
26 นางจันทิมา บำรุงเอื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางจีรนันท์ บุญสา  ครู ชำนาญการ
2
18.00
28 นางสาวสโรชินี สุดานิช  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวกาญจนา โคตรบุญมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางบังอร สุนทรพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางวลัยพร พรมเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายอรรถพร สุนทรพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางปราณีย์ จันปาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาววิไล เวียงคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวนิภาพรรณ ยังดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
3
 
รวม
16
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0