โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองพอกวิทยาลัย

จำนวน 84

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 6 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 6 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 11 17
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 5 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 6 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 2 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 24 39 63
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
15
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
2
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
2
4
0
0
6 ศิลปะ
2
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
4
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
10
40
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวิศรุต วงศ์เพชรชารัต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
96.00
2 นางสาวสุจิตรา ไสยาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
20.00
3 นายอภิชาติ ประสิทธิ์นอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวทัศพร จันทร์มหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
5 นางสาวพรพินิจ นาเมืองรักษ์  ครู ชำนาญการ
5
36.00
6 นางสาววิลาวัณย์ วันทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
144.00
7 นางรุ่งเรือง ศรีวะลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
8 นางสุภารัตน์ เหมือนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
104.00
9 นายสมศักดิ์ ศรีบุญรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายวันที บุญพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางดาราวรรณ อรัญมิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
12 นางนริศรา ไชยกันยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
13 นางสาวชญานิศ พิทยชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
66.00
14 นายชัชวาลย์ แก่นมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
40.00
15 นางอุทัย วิลัยหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
98.00
16 นางเพชรประคอง หาญสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางวีรยา แก่นมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
144.00
18 นางศรีสุดา พูลเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางฝอยลม จงใจสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสุวรรณทอง วรสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
28.00
21 นางอักษร เนินสะท้าน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายวรวิบูลย์ สุขยานุดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาววันเพ็ญ อุ่นหล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายเตรียมจิต พันธ์ปลาโด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายปรีชา ชำนาญเอื้อ  ครู ชำนาญการ
0
26 นางพิริยา นิลเซ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางวีระวรรณ แก้วสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
28 นางสาวนภัสสร รันนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
78.00
29 นายสุพรชัย วิลัยหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
92.00
30 นางไพจิตรา เนินภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
31 นางปวีณา ใจสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวตรองปัญญ์ ทรายทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
33 นายชิตพล อุลมาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายวิษณุ นามเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
148.00
35 นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิ์ศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
36 นายวรพจน์ ชนะวงค์  ครู ชำนาญการ
2
32.50
37 นายสุพร มูลศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
13
133.00
38 นางนภัสนันทร์ นรากุลนันท์  ครู ชำนาญการ
2
80.00
39 นางสาวอรุณศรี โทรเลข  ครู ชำนาญการ
3
30.00
40 นางสุภาวดี แพงสีทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
42.00
41 นางธิดารัตน์ กาวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
42 นางรุ่งนภา เพลงอินทร์  ครู ชำนาญการ
3
38.00
43 นายระเด่น สร้อยผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
44 นายไพโรจน์ รจพจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
48.00
45 นายเฉลิมพล ประเสริฐสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
46 นางรัตนา กุญธนพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
32.00
47 นางอัจฉรา สายเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางปนิตา วรรณพฤติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
96.00
49 นางสาวพัชรากร ผลาไสย  ครู ชำนาญการ
6
72.00
50 นายชาญณรงค์ เมืองฮาม  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาวอาจารี พื้นแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวกัญญาณัฐ ลาภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
53 นางเยาวลักษณ์ วรรณโส  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
64.00
54 นางละออง บุตรวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
14.00
55 นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
56 นายสุรชัย พิมพา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
57 นายธเนตรพงษ์ เสิกภูเขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางสาวจันทร์จิรา สังข์ไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
59 นายพัทธพร ชินทะวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาววรรณิศา ท่าสะอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายจิระพันธ์ เสนาจันทร์  ครู ชำนาญการ
1
8.00
62 นายอนันต์ มณีกัญย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายอภิชาติ ประสิทธิ์นอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
18