โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 17 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 18 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โพธิ์แก้วประชาสรรค์

จำนวน 25

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 1 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 12 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
3
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
4
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพิทยาภรณ์ หรสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวรสฐกร ไกรยะบุตร  ครู ชำนาญการ
0
3 นางกิ่งแก้ว เกื้อหนองขุ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายอรรถพล โครตสินธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
5 นายพิเชษฐ นิรวุธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางชุตินัน สุวรรณสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางฉันทนา คำหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวรุ่งทิวา สุ่มมาตย์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสมใจ บุระเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางนิรมล ศรีโยธี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสุวรรณี สุนธงศิริ  ครู ชำนาญการ
0
12 นายวิเชียร แสนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางรัชนุ รังษี  ครู ชำนาญการ
0
14 นายอุดมศักดิ์ นาวา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสุมิตรา สุวรรณกูฏ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวภาวิณี หงษ์คำมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายประสิทธิ์ เครือแตง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายสุนทร หาญอุดร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
7