โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ขวาววิทยาคาร

จำนวน 18

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 13 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
2
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเพ็ญศรี ฉายละออ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางวงเดือน ไชยผง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางเทวี กลิ่นบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุวรรณี ภาคะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางแพรวีร์ ศรีโอษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสุริยา ทองสง่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสถิตย์นนทดา ไชยสงคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางขวัญตา อุปชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสุดใจ โคตรสินธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางจุลัดดา นารถน้ำพอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายประพจน์ น่าบัณฑิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสมศรี ทองมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางเบญจมาศ พวงเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวรสสุคนธุ์ สาวาโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวสมพิศ สุนทรหาญ  ครู ชำนาญการ
0
16 นายพิเดช ศรีบุญเรือง  ครู ชำนาญการ
0
17 นางธีรนุช จันทร์งาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
12