โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ท่าม่วงวิทยาคม

จำนวน 20

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 0 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 11 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
3
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 สุทิน ทวยหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 ศิวพงษ์ สาระรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
3 รุ่ง สกุลพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 ไพวรรณ พันธ์ภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 จารุวรรณ สุทธิประภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 ภัชรี พันธไชย  ครู ชำนาญการ
0
7 ชนิตกานต์ คำวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 ศุภลักษณ์ สวัสดิ์นะที  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 ชวลี ทองวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 ประเสริฐ ทรัพย์มาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 จิราภรณ์ ประเสริฐสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 พงษ์สิทธิ์ทองโอษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 ชัชชนี ช่องวารินทร์  ครู ชำนาญการ
0
14 เลิศลักษณ์ แสงเส้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 อุทุมพร อุทุมภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 ศมาภรณ์ สัจจาวาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 สุรชัย นัดที  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
11