โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 22 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 25 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ช้างเผือกวิทยาคม

จำนวน 28

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 7 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 18 25
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
3
20
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวินัย วิลัยพิษ  ครู ชำนาญการ
1
16.00
2 นางสาวพุธนาฏ คำมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
3 นางสาววิภาวรรณ จันดาหัวดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางธนาวดี สาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางปาริชาต สาลี  ครู ชำนาญการ
1
16.00
6 นางพัชรี มูลมิรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางเพ็ญศิริ เมืองหนองหว้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 ว่าที่พันตรีสมหมาย บำรุงเอื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางรัตติกาล โสมีศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายชูชาติ โสมีศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายอนุวัฒน์ ยอดน้ำคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายทรงวุฒิ ลาศา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางศศิธร สุขสวาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
52.00
14 นางปราณีต อุดมพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางชื่นจิตร บุตรมาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางราตรี แก่นวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางวราภรณ์ ไพรศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางวิภารัตน์ ธรรมบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางวิชญาภรณ์ รัตนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางรุจิรา จันทร์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวธัญญภัสร์ ศรีสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายกัมปนาท เรืองศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางพรวิไล ไชยสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางทิพากร ทาลุมพุก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายประดิษฐ์ โพธิ์แสง  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
12