โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 40 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 41 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เมืองสรวงวิทยา

จำนวน 52

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 6 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 3 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 7 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 5 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 15 26 41
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
12
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
6
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
3
37
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอุดม อวนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายสังคม เทียบผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายวีรวัฒน์ วงศ์แดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวธิดารัตน์ สิงห์นันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวรรณา แก้วแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางวาสนา มณีพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางวิภา ไชโยราษฎร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายรุ่งเรือง อรรคนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางขนิษฐา สวัสดิ์พาณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายวิวัฒน์ นันทวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางพินนะรัตน์ อ่อนสองชั้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายอนุสรณ์ อ่อนสองชั้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางอณัณญา อินธิสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายนคร สาชำนาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสุภาพร ชมหมื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวนิตยา ราโช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวพิชญาภา ยมรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางบัวเรียน สุดาปัน  ครู ชำนาญการ
0
19 นายสุภาพ คำหาญพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางธัญญาภัทร์ ทิพย์ธนาภัทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางชมนารถ ผดุงรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางวัชรา คำรพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางธมนวรรณ มุลาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางอุดมพร ปรีชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายสันติพงศ์ ยมรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายกอบเกียรติ จันสุธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายธงชัย ศรีกัมพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางนวลใย ทิพย์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวดวงจันทร์ ศรีอำคา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางมะณีวรรณ์ เสมียนพิมพ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวจุฑามาศ มนตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางพรเพ็ญ ชนะพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางอภิชญา ชนะบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางยุพวรรณ คำแฝง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางรุ่งอรุณ ยุติพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายชูศักดิ์ โสชะรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวอุทุมพร สีลาดเลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายสมยศ มันทะรา  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวรัตนาพร งาสาร  ครู ชำนาญการ
0
40 นายรัฐศาสตร์ การรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
8