โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 35 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 36 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ทรายทองวิทยา

จำนวน 45

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 2 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 6 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 7 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 23 36
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
5
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
3
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
2
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
12
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวกฤษดา วรรณขาม  ครู ชำนาญการ
1
26.00
2 นางสาวจิราภรณ์ แน่นอุดร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางกัลยาณี ถาวะโร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวเสาวคนธ์ เคนพันค้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายอินทศักดิ์ เสนาใน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายณัฐวุฒิ คำพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวเกษศิรินทร์ ยอดภิรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางชฎาพร แก้วบุรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายธิติสรณ์ รัตนสมัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางดวงพร สำโรงแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสมบัติ ประชุมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวนุกูล สอนสระคู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางทิตยา พลขีดขีน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางรุนนี งอยภูธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายจรัญ จิตวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวจงใจ กองสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวธนินทรา สิงห์เขาภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวจันทร์สุนีย์ คำอ้วน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสุพรรณ วิรุณพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
20 นายปฐม จงกกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางเทวิกา สำเภา  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวกังศฏา อำภาพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
23 นางวรัญศยา เสนาใน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสิริกร ชาชิโย  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวอริยา ทิพชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
26 นายบดินทร์ ศรีธัมมา  ครู ชำนาญการ
0
27 นายวิเชียร ไชยงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาววัลณภา โกสุมาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายณรงค์ศักดิ์ สังมาตร  ครู ชำนาญการ
0
30 นายทองคำ ผูกจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
31 สุเทพ ผานัด  ครู ชำนาญการ
0
32 นายสิทธิพงษ์ อาจวงษา  ครู ชำนาญการ
0
33 ธนวิทย์​ ศรีทองแดง  ครู ชำนาญการ
0
34 อรุณรัตน์ สุระเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 สุภารักษ์ สืบสำราญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
8