โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 45 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 47 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อาจสามารถวิทยา

จำนวน 59

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 6 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 9 14
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 4 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 6 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 1 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 16 31 47
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
8
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
12
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
6
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
1
5
41
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 ปัณณภัสร์ สุนนท์นาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาววรินทร์ธร เสนกระจาย  ครู ชำนาญการ
0
3 นายประดิษ ทองเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางพเยาว์ คำแหงพล  ครู ชำนาญการ
0
5 นายองค์อาจ กันยานุช  ครู ชำนาญการ
0
6 นางละมุล สุขเสมอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสุกัญญา ไชยนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายประจงศักดิ์ ภาสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางรุ่งทิวา ประเสริฐสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวนิตยา พูลลาภ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายชัยณรงศ์ รัตนวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายอนุวัชช์ สุขประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายศิริพล สมสูง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางรัตนา อวิรุทธพาณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวสุริยาภรณ์ ชัฏพลชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางนวลศรี นาครินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวสมควร อัญญโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสุภัทรา สมสูง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางพัตรวรรณ ประทาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวสลอง เชาว์ชาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางโกศล ลายวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางประไพแสง ศรีลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายอาทิตย์ บุตรมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางดวงใจ สวัสดิพาณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวจุฑารัตน์ พันนึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายเกตุสุวรรณ ยิ่งยงสันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายปฐากรณ์ มิรัตนไพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางกิ่งจันทร์ เพ็ชรหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวสมจิตร พรมชินวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางวันเพ็ญ หนองหิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสุมาลี โพธิจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางจงกล สร้อยคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวดอกอ้อ กางแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายสมพร เบ็ญจะขันธ์  ครู ชำนาญการ
0
35 นายเจริญ คำสุขศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางผกามาศ กันยานุช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายวีระพงษ์ ศิลปักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวร่วมจิตร ศรีวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวสมจิตร์ เบ็ญจะขันธ์  ครู ชำนาญการ
0
40 นายฉัตรชัย อินทร์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายสันติ พันนึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางราตรี รัตนวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางปภารินทร์ อินทร์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 ขวัญชัย วิชพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 ดร.หฤษฎ์ พฤษกรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาววนิดา ไผ่โสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
21