โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 41 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 44 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เมยวดีพิทยาคม

จำนวน 52

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 2 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 8 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 4 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 3 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 18 26 44
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
3
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
4
33
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายศรีศักดิ์ ครุธวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสุกัญญา บุญปก  ครู ชำนาญการ
0
3 นายธนาคร ศรีแนน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายภูวเดช แฝงสะโด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายทวิชย์ มะระโช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางอรชร ศรีขาวรส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายนิราศ ศรีขาวรส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางฉวีวรรณ ไพรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางอมร ชมศรีวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
11 นายสำเริง สุตระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวเรวดี เวียงธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางรุ่งรัตน์ สุขแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายทศพร บุญปก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวภีรนันท์ กล้าหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางจรัสศรี ร่มเย็น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสะอาด พลซื่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางเย็นใจ สงวนรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายอนุรักษ์ โสภาชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
25.00
20 นายศักดิ์สิทธิ สาขามุละ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางจันทร์เพ็ญ สระเกษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางบุรี สุตระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางอุไรวรรณ ร่มเย็น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางรุ่งทิพย์ สาขามุละ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางวนิดา ไชยแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายปัญญา สีหาบุญมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
27 นางสาวกนกวรรณ คันสินธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางพนิดา บุญสินพร้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวปทุมวดี พานทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายปัญญา ยุบลมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายระดมพล พลซื่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายเปรมฤทัย แสงแก้ว  ครู ชำนาญการ
1
0.00
33 นายประสิทธิ์ พิลาศรี  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวรัดดาวรรณ มานัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางทิวา พลซื่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวสุกันญา สงเคราะห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
24.00
38 นางสาวศิริธร พลเยี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
39 นายปกรณ์กฤษฎ์ ปะกิลาเค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางอุบลรัตน์ ชรารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวสุกันญา สงเคราะห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
24.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
20