โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 38 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 41 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

จำนวน 48

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 10 11
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 7 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 4 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 6 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 33 41
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
9
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
5
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
5
36
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางลมุลเพชร พันทะสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวแหวนทอง ปัจมนต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
3 นางวิไล กัลยามาตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางจันทรัสม์ ขาวศรี  ครู ชำนาญการ
0
5 นางวันทนีย์ สุทธิสน  ครู ชำนาญการ
0
6 นางณัชฐาวีย์ ยันตะพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
56.00
7 นางกรุณา กาญจนรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายสฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางบัวลอง ปิกลม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวรุ่งนะภา แก้วไพรวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางอภิญญา จันทร์ร่องคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาววิรัลพัชร นารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
21.00
13 นางพรทิพย์ บีซอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางกฤษณา สิงห์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
15 นางชุติกาญจน์ ศิริพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
16 นางศิริธร ศรีจำนงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายบรรพรต แขวงภูเขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางภัทรา อุปัชฌาย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางศิริพร โพธิกะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
20 นางสาวรัตนา เขตผดุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
21 นางอัมพร แก้วอำนาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางกฤษณา จันทสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางพิมพ์พรรณ บุญโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายสมถวิล จุ่นหัวโทน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายอมรเทพ สุ่มมาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
63.00
26 นางพิศมัย หลวงสนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาววันเพ็ญ สังวิบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางศุภานัน ศิริพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายนราวุธ ซื่อความซื่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางจณิศณัชชา แน่นอุดร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวอัญชลีรัตน์ รอดเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายบัญชา ภาระพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
33 นางรำไพ รูปใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
98.00
34 นางณัฏฐ์นีย์ จันทร์เดช  ครู ชำนาญการ
0
35 นางนวนจันทร์ เรืองศรีอรัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายพรรคพงศ์ โสมาเกตุ  ครู ชำนาญการ
0
37 นายสนิท อ่อนพฤกษ์ภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวรัศมี เนินนิราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
27
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0