โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ม่วงลาดวิทยาคาร

จำนวน 22

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 4 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 2 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 11 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
4
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
0
19
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสุภัชลักษณ์ ไชยเดือน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวิตรี คำพมัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายณรงค์ศักดิ์ นามบุญลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางภฑิลาพัทธ์ ศรีแก่นจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางขวัญชีวา ทะทุมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายวิรัตน์ มะติยาภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางปักใจ คำสมมาตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสุภาภรณ์ ทองภูธรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายเสถียรพงษ์ ทองภูธรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายประวิทย์ แสงสุขวาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางละอองดาว นนท์นาภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางนิศมา โมครัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายนรบดี โคกสีนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
108.00
14 นายสมพร มันทะรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายรังสิทธิ์ ศักดิ์ศรีบุญดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางรพินทรา ภักดีพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายเสงี่ยม โสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางอรุณี วรโยธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสามัคคี ไชยฮะนิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
15