โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 22 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 27 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์

จำนวน 37

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 4 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 1 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 6 6
0
0
0
0
  รวม 8 19 27
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
6
0
0
  รวม
0
1
26
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางวรานิษฐ์ ภูริธนาสินศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายศักดิ์ชัย ประมะลิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางประไพวรรณ พัฒนสระคู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายปัญญา วิฉันเภท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางมาลี บุญวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางนวลจันทร์ เนตรวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนวะนิตย์ สร้อยบุดดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวอัจฉรา ทวิไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางรวงทอง พรเพ็งรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายวิชัย ปีเถาะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางพูลทรัพย์ ศรีคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายชาครีย์ สร้อยบุดดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสายสุดา เบ้าไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายชุมพร แย้มโกสุมภ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสุขศรี พลหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางปราณี เจริญเขต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางนันทพร ประเสริฐสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางอริสา กรินสเต็ด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายศักดิ์ระวี พันสาย  ครู ชำนาญการ
0
20 นายบรรจง สีหากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางบังอร มนตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายมารุต คุณารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
6