โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 18 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 17 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เชียงขวัญพิทยาคม

จำนวน 27

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 1 0 1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 9 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
1
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
2
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวมาลี โทแสง  ครู ชำนาญการ
2
36.00
2 นายอุเทน วิระทูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
3 นางศุภมิต ศิริโสภณภิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสุวัฒน์ชัย เนินนิราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายพิชิต ศรีสุนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางเปรมหิรัญรัตด์ วิสูตรรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
7 นายกิตติศักดิ์ นาคฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวนุชนารถ คำภักดี  ครู ชำนาญการ
0
9 นางศรีสง่า พิพัฒนมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางจันทะวงค์ คำตอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
11 นางถาวร ศรีมุงคุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางเบญจวรรณ แสนประกอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายเชตวัน สุวรรณศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายวุฒิชัย พันธะไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
15 นายศิริชัย แสงปลาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
16 นางสาวฐิติมา เอื้อกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางไพวัน ปาโส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 ดร.ฉลาด ปาโส  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
7