โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์

จำนวน 27

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 16 25
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
2
21
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายพรชัย น่าบัณฑิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางเจนลี่ สีดาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางปริณี ตระกูลไพบูลย์กิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวพิมลกร ทวยหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางจันทร์เพ็ญ ภูแย้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวดลฤดี มยุรา  ครู ชำนาญการ
0
7 นางภาวิกา วิเศษวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวมลฤดี กมลภพ  ครู ชำนาญการ
0
9 สมหมาย อามาตย์เสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นภัสกรณ์ สองสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสุวรรณ์ สุราอามาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 พัชราพรรณ อามาตย์เสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวจันทิมา จันทร์หนองฮี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางอมรรัตน์ นานวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 วงค์เดือน เมืองโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 ดรินกรณ์ รัตนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางนิตยา เตโช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางเยาวเรศ ไร่ข้าว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายนันทพงศ์ นานวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวธนิตา สิทธิหาโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายพยนต์ เภาพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 อภิชาติ ดอนกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายพิทยา นันทะเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 กัญจนพร ทวยหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายเวโรจน์ ทาลุมพุก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
2
 
รวม
11
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0