โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 45 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 5 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 40 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คำสร้อยพิทยาสรรค์

จำนวน 47

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 0 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 1 5
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
1
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นายสมัย ชื่นสำราญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางประภัสสร ศรีพันดอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายอุดร ไชยโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวมะลิวัลย์ บุรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสังวาล กลางประพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางใจทิพย์ สุยะรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายณรงค์ นาริต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายวิเศษ ชาวระนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสุกัญญา กัลยาณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวกลีบกุหลาบ เครือวัลย์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางรัตนา สมคะเณย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายวุฒิศาสตร์ แสนโคตร  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวมะลิสด ศรีสุวะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางปิยะวรรณ นาริต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางปัญจมา คล่องดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวอรวรรณ ดอนชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสุภาพร ทาระขจัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวแสงจันทร์ ลายบุตรศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายชนะชน จำปา  ครู ชำนาญการ
0
21 นายยอดเสน่ห์ สิงห์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายเดชา คเณศโยธิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายไชยา สุวะไกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางทัศนีย์ ช่องวารินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายสนิท กลางประพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายอาเซีย รัชอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายประพันธ์ พวงใบดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายอดิศักดิ์ หาญจริง  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสุนิจ โนรีรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
30 นางวธัญญา วาปี  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวฑิฆัมพร กฤตาคม  ครู ชำนาญการ
0
32 นางวาชิณี สุทธิโสภณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายไพบูรณ์ บรรจง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวสมจิตร ศรีเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวอุลัยพร สิงห์ขัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวใหม่ ทุมลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายเศรษฐา สลางสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
38 นางพจนวิสุทธิ์ จันทร์กองกวิน  ครู ชำนาญการ
0
39 นายวีระพล ภาชะเวช  ครู ชำนาญการ
0
40 นายปัญญา สวัสดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายชัย จันทุลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวสุพัตรา เพียราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายศักดิ์นิรันดร์ วงษ์ศรีแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสินธุ์ใจ อาษาศรี  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวจินตนา ดีดวงพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
16