โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 16 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 0 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 16 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คำชะอีพิทยาคม

จำนวน 17

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 0 0
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
0
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายพิชญ์ สุวรรณไตรย์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางอนุลี ศรีชัย  ครู ชำนาญการ
0
3 นายวัชรพล ห้วยทราย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางมาลาศรี สะตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุดารัตน์ วังคะฮาต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางดุสรัตน์ อุปัญญ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวพนิตนันท์ แสนโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางกัลยณัฎฐ์ สุวรรณไตรย์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
10 นางประภาพร กิ่งมลิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายเฉลิมไทย แสนโสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางอรุณี วังคะฮาต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 ว่าที่ร้อยตรีเกศ พรมมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางเดือนเพ็ญ สุวรรณไตรย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสุดารัตน์ ไตรยวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสุรพรชัย สุวรรณไตรย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
6