โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หอพระ

จำนวน 41

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 7 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 4 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 6 9
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 26 38
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
6
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
16
19
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสปัญญ์นา แก้วตาปี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางชริญ ไทยตรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางฐิติพรรณ แสงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางรัตนา อินทกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
5 นางหนึ่งฤทัย ปินชัย  ครู ชำนาญการ
4
52.00
6 นายนนทชัย อาวรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางอัสรา วงศ์มณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายไพรัช เฉยเมล์  ครู ชำนาญการ
1
14.00
9 นางจันทร์ฉาย ประสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางกานดา ชุมดำ  ครู ชำนาญการ
0
11 นางอุราพร บุริโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางอันธิฌา ขาวแสง  ครู ชำนาญการ
0
13 นายโสรัจน์ โพธิจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางวิลานันท์ ศรีลาชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
15 นายไพรศาล สังข์เอี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
16 นางนงคราญ วรรณรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
17 นางพิสมัย เรือนสอน  ครู ชำนาญการ
0
18 นางวันทนา ขอดศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
19 นางสาวนิภา สัจจญาติ  ครู ชำนาญการ
0
20 นายนรา นนทวาสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางพัชรี เชื้อสาม  ครู ชำนาญการ
0
22 นายประภาส คุณาชีวะ  ครู ชำนาญการ
0
23 นางพิลาสินี วิรัตน์พฤกษ์  ครู ชำนาญการ
0
24 นายณัฐพงษ์ ยุทธวิริยะ  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวกมลพร จินดาหลวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายบรรเจิด สรรพมงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
27 นางสาวนฤมล ฉายานนท์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสิรธร ศักดิ์สูง  ครู ชำนาญการ
0
29 นางจุฑารัตน์ เวียงลอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
54.00
30 นางสาวรื่นจิตร ปัญญาเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางนภาพร ไชยสมภาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
48.00
32 นางศศิวิมล คล้ายเครือญาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
33 นางสาววาสนา ยาวิชัย  ครู ชำนาญการ
1
18.00
34 นายเอกอรรถพล อินทวิวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
35 นายวัชรพงค์ โพธิวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายจตุรงค์ เบ็งยา  ครู ชำนาญการ
0
37 นางดณพร อินจับ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายอัมรินทร์ สมณะ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
15