โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 56 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 60 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แม่แจ่ม

จำนวน 91

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 7 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 10 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 7 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 2 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 5 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 17 43 60
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
6
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
5
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
3
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
1
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
6
3
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
29
20
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววรรณภัส พิทักษ์ชานิธิกุล  ครู ชำนาญการ
5
64.00
2 นายสิทธิพร สินธุปี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวปวีณา อุทัยทัศน์  ครู ชำนาญการ
1
20.00
4 นางจิตตกาญจน์ สมยศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางนุชนาฎ นาแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
6 นางสาวณิชากร อินต๊ะคำ  ครู ชำนาญการ
0
7 นายอนุวัตร บุญอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายนิวัฒน์ กันทะศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
9 นางสาวอารีลักษณ์ บุญเกิด  ครู ชำนาญการ
0
10 นางมลิวรรณ ชูคดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางรุ่งรัตน์ เถินบุรินทร์  ครู ชำนาญการ
9
106.00
12 นางอรัญญา ทาแป้น  ครู ชำนาญการ
1
16.00
13 นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวดาวเรือง แสงคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
15 นางสาวกรวรรณ โกฏิมูล  ครู ชำนาญการ
5
0.00
16 นายสามารถ ใสญาติ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
17 นางชม โภคผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางพฤกษาชาติ ฤทธิ์เรืองโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางพนิดา จริยา  ครู ชำนาญการ
0
21 นางชนิศา สุทะ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
22 นางกันทรากร จันโลหิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
38.00
23 นายณัฐฑะนันฒ์ ชูคดี  ครู ชำนาญการ
0
24 นายนิธิพงค์ อาจใจ  ครู ชำนาญการ
0
25 นายบุญชัย สมบูรณ์พูลเพิ่ม  ครู ชำนาญการ
1
20.00
26 นางสาวธนิสสรา ไมตรี  ครู ชำนาญการ
1
0.00
27 นางสาวอรทัย ทะบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายกิตติชัย แก้วประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวปาลิดา เคลือวัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวสุนีย์ นามประเทศ  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวจุไรรัตน์ คำจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวบุษราพร กึกก้อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวจุรีมาศ มันเสาร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
34 นายเกียรติบดินทร์ ดูใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวกัญญาพักตร์ พวงอินชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
36 นายสิทธิชัย หมูเขื่อน   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายศิลปชัย สุวรรณปราการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
38 นางสาวเบญจวรรณ สารินจา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายกรกช กติยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายนิรุติ สิทธุวานนท์  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวสายพิน แยลูกู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวธนภรณ์ เนตรนิลพฤกษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวณัฏฐวรรธ์น รัชตโสตถิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวพรพิมล เขื่อนแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวเฉลิมขวัญ สมเพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวปุณยาพร ปันทะรส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวชญานิน พินิจพรพรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายสุทิน อยู่ทุ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวอรพินท์ เพ็ชร์ดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวเกศฎาพร มูลแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวรัตนา บริรักษ์เดชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวเชาวนี บุญรัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสุภาลักษณ์ เทพวงค์  ครู ชำนาญการ
0
54 ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ทาระวา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางเครือวัน กันทะศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายนิรันดร์ ฝั้นศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
8