โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ดอยสะเก็ดวิทยาคม

จำนวน 48

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 4 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 18 27
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
3
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
3
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
0
1
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
11
7
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายธพรชัย มาร์ช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายอานนท์ ขัตติ  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาคร ผลอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางกาญจนา ปัจฉิม  ครู ชำนาญการ
0
5 นายนันทยศ ถนอมศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางมาลี โรจนวรานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนิตยา ทินะ  ครู ชำนาญการ
0
8 นายสุภคล แก้ววังชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวเจนจิรา วงศ์สิงห์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
38.00
10 นายนวรัฐ นรินทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางไพลิน เนตรนพรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายนพดล ยอดคำลือ  ครู ชำนาญการ
1
18.00
13 นางศรีประกาย สุขปาเรียน  ครู ชำนาญการ
0
14 นายธิติ ศรัทธานนท์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางกิตติยาพร เสนวรรณะ  ครู ชำนาญการ
0
16 นางพรพิมล บุญโคตร  ครู เชี่ยวชาญ
0
17 นางจินตนา สุคนธรส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางพรพิมล พวงย้อยแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางนภัสสร ยะมโน  ครู ชำนาญการ
0
20 นางพิชญารัตน์ ปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางชนกนาถ เขียวตา  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวอภิรยา แก้วสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
199.98
23 นางสาวปนัดดา สิทธิธัญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางเพียงฤทัย ไทยกรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางรัตนาภรณ์ ปัญญาแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายชัยนรินทร์ จันทร์แก้ว  ครู ชำนาญการ
0
27 นายศราวุธ กวงแหวน  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
5