โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 31 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 41 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -10 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แม่ริมวิทยาคม

จำนวน 59

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 6 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 5 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 5 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 2 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 30 41
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
3
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
4
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
4
1
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
11
18
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวมิกิ แซ่หย่าง  ครู ชำนาญการ
7
221.00
2 นางมณฑา วิชัยวุฒิ  ครู ชำนาญการ
2
26.00
3 นางสุรัตน์ สินประสาธน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวชื่นอนงค์ อำนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
5 นางศิริวรรณ ทับทิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
6 นางสาวกิจชิดชนก รัตนแก้ว  ครู ชำนาญการ
2
104.00
7 นางภัทรา ภัทรพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
8 นายธนู จิณณ์ครุฑมาศ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางเยาวลักษณ์ ปิยนันทคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวสรินธร โตจรูญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
11 นางศิราภรณ์ จันทรสิริกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์ชุมพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
13 นางนิตยา ธมิกานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายเสกสรรค์ ติวงค์  ครู ชำนาญการ
1
14.00
15 นางวัฒนารี รัตนวรากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
16 นางวิไลลักษณ์ อินต๊ะมุด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางอนัญญา แสนยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวกานดา ถามดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
19 นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉา  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวสุจินดา มุ่งปัญญาศรีบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางอรทัย ชุมภูคำ  ครู ชำนาญการ
2
36.00
22 นายณัฐพงษ์ ชุมภูคำ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
23 นายศุภชัย ถาดนาค  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวเสารสิริ เมืองเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายวิทยานนท์ อุดมา  ครู ชำนาญการ
0
26 นายอดิศักดิ์ ทันแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวช่อลัดดา วรรณา  ครู ชำนาญการ
1
18.00
28 นางสาวฉัตรสุดา ญาณะโค  ครู ชำนาญการ
1
24.00
29 นายพิชญะ กันธิยะ  ครู ชำนาญการ
4
109.00
30 นายนิเวศน์ ไพรพนาชัยมั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางทิพยวารี แจ่มสอน  ครู ชำนาญการ
0
32 ศิริพร พรมซาว  ครู ชำนาญการ
0
33 นายคณิน บุญเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
34 ทิวาพร สร้างใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
22.00
35 นางสาวสุทธิพร สนใจ  ครู ชำนาญการ
3
48.00
36 สุภาภัทร์ เขียวปัด  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวปทิตตา ไตรเชษฐภาดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
27
84.00
38 อาทิตพงศ์ ซุยคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวเมสิณี ชะนะชมภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นาสาวอินทิรา แสงสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายณัฎฐ์ชนนท์ วงศ์เสือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 ศรีวรรณ ถาปินตา  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
11