โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 18 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 21 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สะเมิงพิทยาคม

จำนวน 40

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 4 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 0 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 13 21
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
2
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
7
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวรรณพงษ์ เมืองเล็น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางผิวผ่อง ปัญญารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
3 นายพิสุทธิ์ สุริยะมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางฉันทวรรณ กิตติพงศ์เดช  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวอัญชลี จาตา  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสฤษดิ์ลักษณ์ สุระวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาววีรวรรณ รินฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางพิชญา มณีศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายกฤษฎา ไชยมงคล  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวสุภาภรณ์ ผ้าเหลือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวสายเพ็ญ ปุกคำนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวทัศนีย์ กาตะโล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาววันวิสาห์ ไชยชนะ  ครู ชำนาญการ
6
54.00
14 นางโชติกา ชัยมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวนิตยา มูลคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวญามารัตน์ แปดนัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวฐิตินันท์ มุ่ยแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวสิริพักตร์ แจ้งไพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
98.00
19 นายประสิทธิ์ ย่านเจริญกิจ  ครู ชำนาญการ
0
20 นายธีรวัฒน์ วิอุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายอนิรุตน์ สุภาราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายเศรษฐพงศ์ นันภิวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายทิวา สุภาษี  ครู ชำนาญการ
0
24 นางกานต์ชนิต ไพรพนาชัยมั่น  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
4