โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 63 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 55 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 8 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ฝางชนูปถัมภ์

จำนวน 92

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 5 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 9 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 1 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 11 11
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 2 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 15 40 55
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
4
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
8
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
3
4
0
0
6 ศิลปะ
0
3
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
19
23
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสุเทพ ลิอุบล  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวปิยะรัตน์ โกมาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายปิยะพงษ์ มอญแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายสุตเขต ศรีอิศรางกูล  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวธัญลักษณ์ ชัยทรัพย์  ครู ชำนาญการ
2
32.00
7 นางกมลวรรณ แสงอุทัย  ครู ชำนาญการ
0
8 นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
9 นายทองสุข สมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
10 นางดวงเดือน ปนันคำ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
11 นายกมลศิษฐ์ ตาคำ  ครู ชำนาญการ
0
12 นายอุดร ปงกาวงค์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสุจินตา คำเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
14 นางสาวปิยะณัฐ ช่างเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสิทธิชัย ผ่องใส  ครู ชำนาญการ
2
20.00
16 นางปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
17 นายสุรินทร์ รังษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาว​ศิริขวัญ วรรณา  ครู ชำนาญการ
0
19 นายพิริยวัตร ติใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางกรรณิการ์ สรรพสุข  ครู ชำนาญการ
5
42.00
21 นางสาวกมลพรรณ องค์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวณัฏฐิณี ปินตา  ครู ชำนาญการ
0
23 นางทองพูล สอนมั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวหล้าดี สัมพันธ์สินก่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
30.00
25 นางสาวดลฤดี อูปคำแดง  ครู ชำนาญการ
1
6.00
26 นางปุณณิศ สกลกิตติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
27 นางสาวศานิกุณ คำภีระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวมาณีรัตน์ ลังกากาศ  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวรุจิรดา จันทระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
102.00
30 ว่าที่ร้อยตรีจำนงค์ ไชยะหมื่น  ครู ชำนาญการ
0
31 นางบังอร พรหมจอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
32 นางจินตนา รังษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายนิรันดร์ ปันที  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางพิชยา พรหมปัญญา  ครู ชำนาญการ
2
110.00
35 นางสาววรนิษฐ์ คำลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
32.00
36 นางจรรยา ชัยอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายนิพนธ์ เสนาเนียร  ครู ชำนาญการ
0
38 นางรุ่งนภา ฟูธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
39 นางสาวศศิณัฏฐ์ สกุลณัฏฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวสุพรรณิการ์ อินต๊ะคำมา  ครู ชำนาญการ
0
41 นางนงคราญ มณีกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
42 นายกิตติภัณฑ์ คำธิตา  ครู ชำนาญการ
1
32.00
43 นางสาวกรวณิชภา ผลมาก  ครู ชำนาญการ
1
21.00
44 นางสาวนพมาศ แสนสุวงค์  ครู ชำนาญการ
2
42.00
45 นางสาวนฤมล กอบแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวกิติยารัศมิ์ สรรพจารย์  ครู ชำนาญการ
1
0.00
47 นางสาวอัจฉรา แสนบุญยืน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวมัซนีย์ แซ่ม้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
8.00
49 นายจงกลชัย ใจปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวดาววิภา มีบุญ  ครู ชำนาญการ
9
96.00
51 นางสาวเสาวณีย์ เนืองศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายเมธี ศรีบุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 เอกชัย ใจมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางเสาวนีย์ รัตนวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวพิมพร มโนราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นุสรา ทองดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
57 นางสาวศุภกาญจน์ มีไฟ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวอัมพิกา สุขใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
59 สุชิน บุญเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 สุรกานต์ คำใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 ขวัญดารินทร์ พงศ์กสินปภพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวดวงชีวัน บุษยาวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาววิไลวรรณ ใจรักประภาสุข  ครู ชำนาญการ
0
64 นางสาวพฃร ตั้งแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
18