โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 63 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 65 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พร้าววิทยาคม

จำนวน 92

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 3 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 7 11
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 7 14
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 5 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 6 9
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 8 12
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 27 38 65
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
4
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
3
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
12
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
3
1
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
2
4
0
0
6 ศิลปะ
1
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
5
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
29
22
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสุทธสง่า อุษาปัญญาทวี  ครู ชำนาญการ
0
2 นายนนท์ธวัช ยามี  ครู ชำนาญการ
0
3 นายพงษ์ศักดิ์ ล่าอ๊อต  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวสุภาลักษณ์ พรหมรังษีกุล  ครู ชำนาญการ
0
5 นางนพวรรณ กมลปรีดากุล  ครู ชำนาญการ
0
6 นายเฉลิมพล สุภา  ครู ชำนาญการ
0
7 นางวิไลวรรณ ปิวคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางพิจิตรา สิทธิวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายศักดิ์ดา กาชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางกัลยา อินทเคหะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายศราวุฒิ ธิวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวณชนก จักรบุตร  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวนันทียรัตน์ โชติชื่น  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวจินดาพร พุทธิเกียรติ  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวพรพรรณ เป็งแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสอางศรี มณียะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางประภาสร อุลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาววิไลวรรณ แสงวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางวิมล นาวะระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางธนวรรณ มหายศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายสมชาย ทาเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางศิริวรรณ ลือดารา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายนรินทร์ ทีหัวช้าง  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวพรทิพย์ ลภะวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
26 นางปริมชยาภรณ์ ปงลังกาพสิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางชวาลี ภิรารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวจินตนา โพธิ์งาม  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวหยกสุวรรณ แก้วดอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายทวี สิริปุญญปารม์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวศนิชา เลิศการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางรุ่งทิวา กาชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวรัตติยา สิทธิติ๊บ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวธราเนาว์ สัตยพานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางอ้อยทิพย์ ทองดี  ครู เชี่ยวชาญ
0
36 นายวีระพล อินทเคหะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางเสาวนีย์ นภาวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายการุณ เชิดชู  ครู ชำนาญการ
0
39 นางจำลอง วารุกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายณัฐพล ธัญญพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายธนภณ สัพไพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 ดร.อัครพล คำขัติ  ครู ชำนาญการ
0
44 นายสถาพร ลืนคำ  ครู ชำนาญการ
0
45 นายบัญชา เม้าทุ่ง  ครู ชำนาญการ
1
0.00
46 นายอินทนินท์ กำปั่นทอง  ครู ชำนาญการ
0
47 นายรัชชัย ลุมมา  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสุกัญญา ล่าอ๊อด  ครู ชำนาญการ
0
49 นายกิตติ ศิริจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวนิรบล หล้าโสด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวพัชรี นวลทิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายวิทวัส นกกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายไชยศิริ ศุภธีรารักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวประกายดาว วงค์ใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายสิรภพ บุญยืน  ครู ชำนาญการ
0
56 นางสาวชมัยพร แซ่วี  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวประภาพร ทองดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางกินรี ยากยืน  ครู ชำนาญการ
0
59 นายอนันต์ บุญมาก  ครู ชำนาญการ
0
60 นายอนุพงศ์ จันต๊ะก๋อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวภัทรภรณ์ ศรีถาวร  ครู ชำนาญการ
0
62 นายคมสัน สอโส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาววาสนา แสงสว่าง  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
1
 
รวม
15
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0