โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 19 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 23 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เทพศิรินทร์ เชียงใหม่

จำนวน 35

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 3 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 12 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
12
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวชิรพันธ์ ปัญญาแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวอาภิษฎา ศุกฤตตีญา  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวณัฎฐวี นามบุรี  ครู ชำนาญการ
5
76.00
4 นายสุขเกษม รอมใจ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
5 นางบุญศรี แสนศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
21
291.00
6 นางนรารัตน์ โภคาเทพ  ครู ชำนาญการ
2
28.00
7 นายรัตนากร วรรณคำ  ครู ชำนาญการ
0
8 นายอภิรักษ์ ชัยศักดิ์  ครู ชำนาญการ
1
25.00
9 นายวัชระ กฤษณา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
10 นางรมณ ปัญญาฟอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
11 นางอัญชลี ขันธิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
51.00
12 นายสุทธิพร ต้นเถา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
42.00
13 นางณัฎฐนิช เผ่าพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
28.00
14 นางศิรินทร ไชยรงค์ชาญ  ครู ชำนาญการ
0
15 นายทวีพร ซ้ายหนู  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวดวงทิตย์ ศรีธิอ้าย  ครู ชำนาญการ
3
35.00
17 นางวนิดา เมฆี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายฉัตรทอง ปัญญาดง  ครู ชำนาญการ
0
19 นายกฤษณะชัย ใจเถิง  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวณัฎฐรินทร์ บุญเรือนยา  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวพจนีย์ กิตติกมลพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายบดินทร์ ศีลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
10