โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 89 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 94 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สันกำแพง

จำนวน 129

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 12 14
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 7 12
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 15 24
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 5 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 16 17
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 3 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 3 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 7 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 24 70 94
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
7
3
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
6
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
10
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
8
4
0
0
6 ศิลปะ
0
1
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
4
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
23
36
35
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวิสิษฐ์ วงค์กูด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางรัชนีพร ปัญญาฟู  ครู ชำนาญการ
3
30.00
3 นางสาวเกศินี ปุงปี่แก้ว  ครู ชำนาญการ
1
12.00
4 นางสาวนันทนา ตุ่นรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางมิ่งขวัญ ตาตะนันทน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
101.00
6 นางพวงเพชร ดวงแก้วน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
7 นางอัจฉรา ต๋าคำ  ครู ชำนาญการ
1
16.00
8 นายเสถียร การคนซื่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวสุรินทร วงค์คำแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
70.00
10 นางมณีรัตน์ อภัยโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสุภาภรณ์ แพเพชร  ครู ชำนาญการ
1
12.00
12 นางสาวศิริพร ลี้รชตาสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
3
24.00
13 นายวีรวุฒิ นามประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
74.00
14 นางสาวรังศรี กำเนิดบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวิตรี ชุนศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาววาสนา เก่งการค้า  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวเครือวัลย์ จักร์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางชญานิศ ไชยเดชะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
19 นางสาวประกายดาว โทสินธิติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางภัณฑิลา จรรยาวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางบุษยาภรณ์ ขันพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวนิดาวรรณ ช้างทอง  ครู ชำนาญการ
0
23 นายจรูญ สมบูรณ์  ครู ชำนาญการ
0
24 ว่าที่ร้อยตรีพีระวัสตร์ เสียงชารี  ครู ชำนาญการ
0
25 นางจุรีย์รัตน์ บุญมาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายณพลกฤต อุนนท์  ครู ชำนาญการ
0
27 นายสถิต ตาคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
28 นางสาวรัชนี ชมภูยอด  ครู ชำนาญการ
0
29 นางเบญจมาศ การคนซื่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายเฉลิม อินทะรังษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางโสพิน จันทวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวสุทธิรักษ์ เสมอกัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางศิริยุคล สมสัตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
34 นายวิชัย สิงห์น้อย  ครู ชำนาญการ
4
76.00
35 นายสะอาด เงินถา  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวสุปรียา เตจ๊ะตา  ครู ชำนาญการ
0
37 นายวสันต์ บูรณา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางอัจฉราพร สุนทรนันท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวนิจสิริ โกศิน  ครู ชำนาญการ
4
32.00
40 นางวิจิตรา สุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาววันเพ็ญ จันทรมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
50.00
42 นางสาวรัชนิภา ธาตุอินจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
43 นางสาวรัถยาภรณ์ กุลจันทร์  ครู ชำนาญการ
4
48.00
44 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิชยา เก๋อภัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวอัจฉริยา สมบัติปัน  ครู ชำนาญการ
0
46 นายกิติพัฒน์ เกตุมณีชัยรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
47 นางแสงระวี จันทร์ชม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางจินดา ช่วยค้ำชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
49 นางสาวอัชฌาฬิณี จีนา  ครู ชำนาญการ
0
50 นายอัครพันธ์ โรจน์พัฒนาวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
51 นางสาวมนสิชา ชะพลพรรค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางศิรินภา บุญสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายปรัชญา ก๋าอิน  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
55 นางประภาพร ชัยวรรณา  ครู ชำนาญการ
1
8.00
56 นางนุสรา ตาคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางสาวอรพรรณ ทิพนี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายภานุพงศ์ พูลทาจักร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวสุวิมล สุกันธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสุพิชฌาย์ วงศ์สวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวกนกวรรณ มาโนชญ์นิรันดร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายพงษ์ตะวัน แสงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางแพรวพรรณ โรจน์วัฒนาชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาวชนกานต์ ผานดอยแดน  ครู ชำนาญการ
5
78.00
65 นายชาญวิทย์ พันธ์ศุภะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวชลลัดดา ตะริโย  ครู ชำนาญการ
0
67 นางสาวกนกวรรณ ศิริพล  ครู ชำนาญการ
0
68 นางสาวสกุลรัตน์ ศักดิ์ดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
38.00
69 นายอนุวัฒน์ กอบธรรม  ครู ชำนาญการ
0
70 นางสาวณัฐพัชร์ สารตันติดาธรม์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวปวีณา แสนคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายสันติ กลิ่นขวัญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวสุรัรัตน์ บุญสุข  ครู ชำนาญการ
0
74 นางสาวพีรญา ถิรธัญญ์ธาดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นายดุสิต ตนมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
76 นางสาวธลันหทัย จองสุรียภาส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
44.00
77 นายธีระยุทธ ไชยชนะ  ครู ชำนาญการ
0
78 นายเชิงยุทธ มุลเอก  ครู ชำนาญการ
0
79 นางสาวศิริพร หน่อท้าว  ครู ชำนาญการ
4
146.00
80 นางสาวปภาวดี หมื่นเต  ครู ชำนาญการ
0
81 นางสาวปิยวรรณ วงค์สงสัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
82 นางสาวปิยาภรณ์ กันเกตุ  ครู ชำนาญการ
3
32.00
83 นางสาวพัณนนีย์ กุลกิตติโกวิท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
0.00
84 นางวาสนา สินพยัคฆ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
85 นางสาวศริญญา ต๊ะยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
86 นายประกาสิทธิ์ อ่างคำ  ครู ชำนาญการ
0
87 นางสาวสุวิภา สายคำวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
88 นางสาวพัชรี เรือนมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 เหมือนฝัน นามปัน  ครู ชำนาญการ
0
90 ชญาภา พาทีเพราะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวมลิลา แก้วฟู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นายศกุนต์ คุณยศยิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
93 นายเกรียงไกร มาตรมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นายกรกรต ภูมมะภูติ  ครู ชำนาญการ
0
95 นางสาวกันต์กนิษฐ์ ณีระพนธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 จตุพงษ์ ต๋าคำ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
6
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
29