โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สันทรายวิทยาคม

จำนวน 86

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 4 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 6 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 7 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 8 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 10 11
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 8 12
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 1 1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 20 45 65
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
4
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
4
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
4
5
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
4
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
11
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
1
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
21
35
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางขวัญสุดา มานิตย์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางประทุม พุทธวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
3 นางประภาพร กมลสมัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายอัสฏางค์ กองสถาน  ครู ชำนาญการ
1
12.00
5 นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายอาทิตย์ อินทะรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
68.00
7 นายยงยุทธ พุทธวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
8 นายพงศธร คิดการงาน  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวชุลีพร บัวทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
84.00
10 นายวุฒิชัย ชัยกันย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
11 นางอัญชลี ธรรมขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
12 นางประไพ สุวรรณโสภณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางทวีพร ฟูวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
14 นางสาวภิรญา คงแสงเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาววิสุธิดา ธัญญะวานิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
78.00
16 นางถนอมจิต ดอนดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
48.00
17 นายเสถียร กันธิยะ  ครู ชำนาญการ
0
18 นางชื่นพักตร์ สมานวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางกรรณิการ์ ปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
20 นางอ้อยทิพย์ ดวงจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
38.00
21 นางสาวแน่งน้อย คำสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
54.00
22 นายเทพวิกรณ์ มณีวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางวนิดา กิติลือ  ครู ชำนาญการ
2
30.00
24 นายสุภาพ ญาติสมบูรณ์  ครู ชำนาญการ
0
25 นายอภิสิทธิ์ อภิวงค์งาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
88.00
26 ว่าที่ร้อยโทจุมพล ทาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายบุญถม แสงคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางพวงทอง อยรังสฤษฎ์กุล  ครู ชำนาญการ
1
8.00
29 นางสาวพิชญาภรณ์ สัลละพันธ์  ครู ชำนาญการ
2
12.00
30 นางจินตนา มงคลไชยสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
31 นางสาวกุศลิน วรรณกรโภคกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
32 นางสาวเสาวรส ชื่นทิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
40.00
33 นางจีรพรรณ มหาพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
114.00
34 นายปริญญา เฉลิมสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
35 นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
36 นางรุจี เฉลิมสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
40.00
37 นางวิไล กะตะโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
38 นางพิศมัย แสงคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางวารุณี อุ่นตาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวลภัสรดา ปี่ทองธนโชติ  ครู ชำนาญการ
5
80.00
41 นายอุทัย สมณะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวจันทนา อินทจักร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางนาฎลัดดา คำพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสุดา คำตัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
45 นางรฤณญา ภูมิวิสัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
49.00
46 นางจินตนา สุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
5
72.00
47 นางกฤษณา ใจคำมา  ครู ชำนาญการ
8
156.00
48 นายสุกฤษฏิ์ สมจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวสุพัตรา พ่วงแผน  ครู ชำนาญการ
2
24.00
50 นางนพมาศ พิทักษ์กมลรัตน์  ครู ชำนาญการ
4
68.00
51 นางสาวฐิติกา ปิณฑคุปต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางเอมอร กันธะวัง  ครู ชำนาญการ
1
6.00
53 นายกสิณ แก้ววงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางอัลิปรียา ปิงหล้า  ครู ชำนาญการ
1
16.00
55 กฤษณ์วรงค์ เตชะสิริสุขสกุล  ครู ชำนาญการ
7
88.00
56 นายอุทิศ ณ วิชัย  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวศญานันทน์ ศรีโกศลสิริเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวกัญชพร วิเชียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นายปรีชา ปินตา  ครู ชำนาญการ
3
40.00
60 นางสาววนิดา สมสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายทวีวัฒน์ สันชุมภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวนิชาภา อินทรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางอังคณา ก้อนแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
64 นางสาวอทิติยา วุฒิเฟย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวรัตติกาล จำอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
7
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
6
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
29