โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 37 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 47 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -10 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

จำนวน 90

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 5 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 8 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 7 11
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 1 1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 15 32 47
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
3
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
7
0
0
8 การงานอาชีพ
3
4
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
1
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
12
27
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนภัสสร สุเรนทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางจรินทร์ ธงงาม  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวทับทิม ตาไหว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
4 นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
40.00
5 นางสาวระพีพรรณ อินต๊ะนนท์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางจิดาภา ขจรวิทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางจรัสศรี ปวีณเกียรติคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
67.00
8 นางวรรณศรี ชื่อตรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวจุไรรัตน์ สุริยงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
60.00
10 นายสนั่น ถิ่นนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางจันทร์ทรา ยศสมแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
12 นางธนมน ผโลศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
48.00
13 นางอุดมสิน สมพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
14 นางวาทินี ทิพย์เดโช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางมธุรส แก้ววรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
16 นางเกษณี จรัสพันธุ์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
56.00
17 นางสาวนราพร ตาคำแสง  ครู ชำนาญการ
0
18 นางศิริวรรณ์ ไชยภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
44.00
19 นางบุษบา โพธิ์แต่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสุนันท์ วัชรากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายแทนคุณ พันธุศาสตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายณรงค์ ชัยวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสุธิตา เขื่อนรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
24 นางจิตรา ทาคำแปง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายสุวัฒน์ ศศิธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
58.00
26 นางสาวอัจฉรา รังสรรค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายบุญเทียม มีแสง  ครู ชำนาญการ
1
8.00
28 นางวราภรณ์ ประไพชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางพรทิพย์ ศิระวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
30 นายอรรถกร ใจเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
13.00
31 นางสาวไพริน เขื่อนแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายรุ่งชาย เย็นตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายปรีดี พนารื่นรมย์แจ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางณัฐธยาน์ เจตต์จิรกิตติ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางฟาริดา เดชะกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
36 นางสาววรางคณา หาญจักราพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
37 นางกมลรัตน์ ชัยวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางตวงพร ทรายคำ  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวปริศนา กลิ่นตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสีแพร วิชัยศรี  ครู ชำนาญการ
1
12.00
41 นางสาวรดา ธรรมกุลเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวปัทมาพร จันทร์หลวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายอภิชาติ ขจรวิทย์  ครู ชำนาญการ
0
44 นายปิยะ ชำนาญปรุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
45 นางอภิระดี เพ่งพิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
46 นายจักรพงศ์ จันทวงศ์  ครู ชำนาญการ
1
8.00
47 นางสาวภัตติมา วงค์สุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
48 นายวิทยา วงอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
120.00
49 นางสาวกมลรัตน์ ดาอินวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
114.00
50 นายธนพนธ์ ปึงทิพย์พิมานชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
56.00
51 นางสาวพัชรี สิทธิพานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
52 นางสาวทศพิธ ดวงผ่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
53 นางสาวชญานิษฐ์ เงินวงค์นัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
36.00
54 นางสาวพิชญ์นารา รักหฤทัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายนครินทร์ ยะเปียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายชูเกียรติ สกุลวัฒนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายนคริทร์ ยะเปียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางสาวรดา ธรรมกุลเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
7
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
21