โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 37 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 44 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -7 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ดอยเต่าวิทยาคม

จำนวน 60

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 6 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 4 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 8 3 11
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 1 2
0
0
0
0
  รวม 20 24 44
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
3
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
6
3
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
1
1
0
0
  รวม
18
14
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวมลิวัลย์ โบแบน  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวประภาศรี ปาลี  ครู ชำนาญการ
0
3 นางคุณาลักษณ์ ตรีวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวนงคราญ แก้วจา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางชลธิดา ตาติ๊บ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายมนัส ตันมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
78.00
8 นางสาวศิวิไล โนจ๊ะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
9 นางการะเกศ ปัญญาวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
10 นายนพดล เครือแก้ว  ครู ชำนาญการ
1
56.00
11 นางปาริฉัตร พนมการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
92.00
12 นางศิวพร วงค์กันยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายพงศ์พิสิฐ สิงหประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสกาวเดือน วังป่าตาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวสุวิมล ด้วงยศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
12
114.00
17 นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์  ครู ชำนาญการ
6
80.00
18 นางสาวพิชามญชุ์ ปินตาเสน  ครู ชำนาญการ
1
8.00
19 นางสาววราภรณ์ ขัดสาร  ครู ชำนาญการ
0
20 นายนิรันดร์ ฝั้นศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายเฉลิมพล พาตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายจีระศักดิ์ สติแน่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวสุชาดา หาญป่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาววิลัยวรรณ จิตรตั้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางวิยะดา หนูคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายธนวรรธน์ ปู่หมื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายวาณิช ผัดมอย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
29 นางนวลฉวี ยารังกา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
30 นางสาวช่อผกา ชัยชาญ  ครู ชำนาญการ
0
31 นายศราวุฒิ เพาะเจาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายณัฐพันธ์ ยิฏฐะสิริ  ครู ชำนาญการ
0
33 นายเฉลิมพล พาตา  ครู ชำนาญการ
0
34 นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวขวัญชีวา ใจเฉียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายเจนณรงค์ แก้วซาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายวีระพงศ์ คันทะเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายฐิติพงศ์ ปริยวาณิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
2
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0