โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 40 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 44 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สารภีพิทยาคม

จำนวน 63

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 5 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 7 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 7 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 32 44
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
3
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
3
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
3
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
15
16
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววาสนา ตั้งชัยสุริยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางพัชรินทร์ สุภามวน  ครู ชำนาญการ
0
3 นางทิวาพร เตชะรุจิพร  ครู ชำนาญการ
0
4 นางศรัญญา วงศ์อดิลักษณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางยุพา สิทธิประเวช  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวรัศมี พงษ์ตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสุรศักดิ์ ด้วงมูล  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวจรวยพร ศรีฝั้น  ครู ชำนาญการ
0
9 นายปรัญชัย ใจมา  ครู ชำนาญการ
0
10 นายปริญญา นามเทพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายธีระศักดิ์ โพธินาม  ครู ชำนาญการ
0
12 นางปรียาภรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์  ครู ชำนาญการ
0
13 ว่าที่ร้อยตรีธนพล พัฒนผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางเย็นตา อมตวณิชกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางอุมารินทร์ หัวเวียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางรัตติยา พัฒนากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางธวัลยา พจนาภรณ์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางวิภาพร ประสานศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางจรรยา มุกลีมาศ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางลัดดาวัลย์ โสตถิกุล  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวจุฑาทิพย์ คำเดช  ครู ชำนาญการ
1
0.00
22 นางสาวชมพูนุช กังวาลไพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
98.00
23 นายพิพัฒน์ อุตะมะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายจิรยุทธ์ ประภาทรงสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาววันวิสาข์ วงศ์ปันดิษฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
84.00
26 ว่าที่ร้อยเอกรุ่ง จันเดียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
27 นางอุบล เครือคำอ้าย  ครู ชำนาญการพิเศษ
12
172.00
28 นางเกศรินทร์ บ่อแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
29 นายวิโรจน์ อินตะมูล  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวธนาภรณ์ กันทิยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวรัตน์มณี เทพทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางพัชรินทร์ เหลืองทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวศิริวิมล ใบตัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางอุบล เครือคำอ้าย  ครู ชำนาญการพิเศษ
12
172.00
35 นางสาววันวิสาข์ วงศ์ปันดิษฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
84.00
36 นางสาวธมลวรรณ สง่ารูป  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวนราพร ญาณไพศาล  ครู ชำนาญการ
0
38 นางรุจิรา สันชุมภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวกรนิกา ใจมุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายจิรยุทธ์ ประภาทรงสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
14