โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 21 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 25 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สองแคววิทยาคม

จำนวน 40

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 0 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 4 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 16 25
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
11
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสายฝน ยะจรรยา  ครู ชำนาญการ
0
2 นายศรายุทธ์ สุริยะมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางผ่องพรรณ ชัยสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางปิยะนันท์ พลวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
5 นางสุภาพ คำภิระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายชุมพล ปริมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนพพร มีแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวธัญวรินทร์ ศรีเที่ยง  ครู ชำนาญการ
0
9 นายอัษฎาวุธ แสนจันทร์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
10 นางฉวีวรรณ ศรีใจน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
26.00
11 นางสาวเนาวมาศ นามเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
30.00
12 นายปิยวัฒน์ คำฟูบุตรกุลพัทธ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นายณัฐพงศ์ โพธิวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวดารณี เค็ตโลก  ครู ชำนาญการ
0
15 นายพินิจ ริยะป่า  ครู ชำนาญการ
1
16.00
16 นางสาวกัญญาณัฐ อินปันสา  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวบุษราภรณ์ รุ้งประสาท  ครู ชำนาญการ
0
18 นายสิทธิพันธ์ กันธิยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางณิชนันทน์ ชาติเผือก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางมัชชิมาพร อินทุวัน  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวตวงทอง ไชยลาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
7