โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 37 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 39 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปายวิทยาคาร

จำนวน 64

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 2 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 9 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 5 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 2 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 27 39
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
3
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
2
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
3
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
23
10
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวศุทธินี ใจแปง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวณัฏฐ์นลิน จันทร์หล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายนราศักดิ์ กิจสวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายชุติไชยวัญ พูดงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
5 นายนราวิชญ์ ใสส่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุล  ครู ชำนาญการ
0
7 นางศิริวัฒนา แก้วกระจ่าง  ครู ชำนาญการ
0
8 นายสัมพันธ์ อินทะวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวภิญญาพัชร์ บุญเปง  ครู ชำนาญการ
0
10 นายสุปิยะ ศักดิ์ภิรมย์  ครู ชำนาญการ
0
11 นายวัชรกร สุรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวปิยดา ปวงฟู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางรจนา พุทธิ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวระวีวรรณ เอกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวพัทยา ยะมะโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางจตุพร สุรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวเอกอนงค์ เตจ๊ะสาร  ครู ชำนาญการ
0
18 นางมาเรีย สกุลศิลปกร  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวพิมพ์ประภา เสาสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
20 นายจักรพงษ์ รัตนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายภูวดล สุระจินดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวธิดารัตน์ วงศ์ใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวพัชรินทร์ ตาเปียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายณัฐพงศ์ หาญพอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางจันทนีย์ สารินจา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายสว่าง กัณตวิสิฐ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางคัทลียา เสาร์แดน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
28 นางดวงสุดา เรืองวุฒิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวปวิชญา คธาทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
30 นางสาวประไพศรี กำแพงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวกาญจนา เนตรคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวอินทราภรณ์ เพ็ญจิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
33 นางสาวหัสดาภรณ์ พรหมคำติ๊บ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
21.00
34 นายศรัณยู แสนสุรีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวเจนประภา เรือนคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวรินลณี สล่าปัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางธัญญรัตน์ เทศมี  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
10