โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สบเมยวิทยาคม

จำนวน 29

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 10 14
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
4
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางทิฆัมพร หยกถาวรวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
2 นายปัญญา ชมภู  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวศิริพร ทองวาฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
110.00
4 นายมานิต กันธะอูป  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายคัชรินทร์ พิกุลงาม  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาววรรณิศา วงศ์ษยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายทินกร วงศ์ทอง  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวเพ็ญพรรณ บางอร  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวสกุณา ว่องไว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 เขมิกา เลิสดวงพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางพัชนุช วงศ์มะโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวเกศิณี วิธุระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวกมลชนก วรรณสุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 เสาวลักษณ์ คำประวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
1