โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 34 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 37 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แม่ลาน้อยดรุณสิกข์

จำนวน 60

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 2 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 3 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 4 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 2 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 2 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 0 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 23 14 37
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
3
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
6
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
3
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
17
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายกิตติชัย โสภณอัมพรนนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางจิราวรรณ ชาญวิริยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 ว่าที่ร้อยตรีญาณสิทธิ์ สุรินต๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายชาตรี หยกสินพูนทวี  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวพิมพ์ภาพ มณีธร  ครู ชำนาญการ
0
6 นายสมชาย แผ่อำนาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายนพดล รุ้งประนมกร  ครู ชำนาญการ
0
8 นางรจนา บัวศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายอดิสรณ์ ทานา  ครู ชำนาญการ
0
10 นายวรวัฒน์ คำเปียก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสมชาติ มิ่งศรีสุข  ครู ชำนาญการ
0
12 นายอัมรินทร์ หยกแสงดาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวอรุโณทัย พิสสมัย  ครู ชำนาญการ
0
14 นายอัศวิน วงศ์พุ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวยุพิน คำหน้อย  ครู ชำนาญการ
0
16 นายจรันรุตน์ เพียรกิจ  ครู ชำนาญการ
0
17 นายสมรัก นามเฮียง  ครู ชำนาญการ
0
18 นางจินดา ประทีปพจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายอุดม เดชะบุญ  ครู ชำนาญการ
0
20 นายคำ วงค์เทพ  ครู ชำนาญการ
0
21 นายศิริชัย จรินต๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
22 นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
23 นายวสันต์ กาญจนเชษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
24 นางรุ่งทิวา ประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางวลัยลักษณ์ อุลลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายจรัสพงษ์ มูลใจ  ครู ชำนาญการ
0
27 นายประสิทธิ์ วรกิจพาณิชย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวศรัญญา โสคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวสุวภัทร ใจเอื้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวณิชารัศม์ ฉิมลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวพิมพิชชา ยารังกา  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวมณฑา พรกนกพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวนัชชา มากมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายกิตติชัย โสภณอัมพรนนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
6