โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 115 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 124 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -9 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กำแพงเพชรพิทยาคม

จำนวน 126

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 7 11
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 10 7 17
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 20 28
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 8 9 17
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 5 13 18
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 3 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 3 10
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 11 13
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 48 76 124
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
8
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
7
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
11
11
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
2
8
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
9
5
0
0
6 ศิลปะ
0
3
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
4
6
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
10
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
26
39
59
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเนตรดาว คำวงศ์วาลย์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวชญาน์นันท์ เลิศอมรวัชร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวชมัยพร ธีรพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางกัญญาณี ธวัชบัณฑิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางบุษบา เสียงสุขสันติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางศิริลักษณ์ ชาญเชี่ยว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวพิรดา ช่วงกรุด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายสุบิล วงค์สอง  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวสวรรยา จันทร์พุฒ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายจเร หินแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสุรางค์ พลบำรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 สิบเอกหญิงสวรินทร์ เสือโต  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสายใจ พวกดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางมาลินี บ่อน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวพนารัตน์ บุญยืน  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาววาสนา ธูปบูชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวพรรณทิพา โภควัต  ครู ชำนาญการ
0
18 นางบัวลอย ศิริวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางจันทนา ธรรมสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวโศภิษฐ์ สวนปลิก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายวัฒนา เมฆี  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวชวาลา เอี่ยมอ่ำ  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวสินีนาฏ นิลสนธิ  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวปวีณา นากรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวเอื้อมพร เอี่ยมแพร  ครู ชำนาญการ
0
26 นางวิมลรัตน์ ศรีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายสุพัฒน์ มีสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายธีรภัทร พันธุ์มี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวรัชนี แข็งสาริกรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางบุญตา อภิชาติตรากูล  ครู ชำนาญการ
0
31 นางนิภาภร วาดเขียน  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวสุคนฑาทิพย์ นุ่มศรีวัง  ครู ชำนาญการ
0
33 นางคงขวัญ เพชรวารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางพัชรี พิมพา  ครู ชำนาญการ
0
35 นายทรงธรรม พงษธา  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวณัฏฐณิชา บัวคลี่  ครู ชำนาญการ
0
37 นายวัฒนา กระต่ายทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางอภิญญา ด่อนดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางศิริวรรณ กันศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายธงไชย ขัติศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายธงชัย สะสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายยศพล โพทอง  ครู ชำนาญการ
0
43 นางอภิญญา ชาญเชี่ยว  ครู ชำนาญการ
0
44 นายศุภชัย กรอยสระน้อย  ครู ชำนาญการ
0
45 นางวรรณพร ทสะสังคินทร์  ครู ชำนาญการ
0
46 นางนันทพร แช่มจุ้ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายวีระศักดิ์ พิมพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางโชติรส แสงดารารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายดฐพงศ์ ณอุบล  ครู ชำนาญการ
0
50 นายนิกร คล้ายทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายประทวน เข็มเพชร  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวรุ้งรัตน์ กิตติขจร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสาวนวลจันทร์ คล้ายจ้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางวันเพ็ญ พยอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายบรรดิษฐ์ กลางนภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสาวนงนุช ชีวะโต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายศักดิ์ศิริ เพชรรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
58 นางเกศิณี บึงมุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นายบุญเพ็ง ศรีจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสาวพุทธวดี สุขสินธารานนท์  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสมจิตร หุตะเสวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางอุ่นเรือน ร่มพยอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นายประสิทธิ์ คงเพชรศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
64 นายรุ่งกมล พะโยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางวรลักษณ์ คำเพ็ญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสุพร บรรจง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นายโภคิน ศรีสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางจรรยา บุญเนรมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภา  ครู ชำนาญการ
0
70 นายรัตนชัย โสรสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
71 นางรินทร์นภา ทองอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางศศิธร ธรรมสังวาลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางนีออล นุมัติ  ครู ชำนาญการ
0
74 นางสาวบุษบา บูชาอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นายบุญชัย มัศยวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
76 นางสาวรำไพ วันเทพ  ครู ชำนาญการ
0
77 นายอนุชา หลักหิน  ครู ชำนาญการ
0
78 นายวัชรพงษ์ ทสะสังคินทร์  ครู ชำนาญการ
0
79 นางปวริศา เรืองชัยศิวเวท  ครู ชำนาญการ
0
80 นายปัญญา คำสีทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายสมชาย ทองอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางสาวดวงหทัย ใจเที่ยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวบุรีรัตน์ สือพัฒธิมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายสมบัติ สิงห์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางสาวพัชริดา สระทองอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
86 นายกิตติกร ด่อนดี  ครู ชำนาญการ
0
87 นายอานุภาพ พ่วงสมจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวลลิตา เหลาอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวชลธิรา ยอดกันทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางพรประภา คุ้มโตนด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวอมรา ประกอบมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวเกตุสุนีย์ ถุงทันพิมพ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายภาณุวัฒน์ อยู่นคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวประกายมาศ ผิวบางกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวขนิษฐา นาคน้อย  ครู ชำนาญการ
0
96 นางสาวลัดดาวัลย์ จุลกระวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นายปัณณธร ปรียะธีรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวกิติยาภรณ์ รุ่งรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวธัญลักษณ์ หุตะเสวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวพรสุภา อิ่มเนย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นางสาวพิจิตรา ศิริวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวปรีดาภรณ์ สารบุญมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นายกมล อึ้งธีรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นางสาวสุดาพร เจนจบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวอังสุมาลิน ยิ้มสนิท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางละมัยรักษ์ ก้องเกรียงไกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นายนิติ นาคพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
108 นายวิทยา ทองรวม  ครู ชำนาญการ
0
109 นางสาวทัศนีย์ เป็งยาวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นายกมล อึ้งธีรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางญาณพัทธ์ อิ่มสุนทรรักษา  ครู ชำนาญการ
0
112 นางสาวสุภชา กาวิละ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางละมัยรักษ์ ก้องเกรียงไกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางสาวอังสุมาลิน ยิ้มสนิท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
10
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
3
 
รวม
34
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0