โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 55 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 58 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วชิรปราการวิทยาคม

จำนวน 79

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 6 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 6 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 11 15
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 6 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 6 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 7 2 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 18 40 58
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
11
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
5
0
0
6 ศิลปะ
0
2
7
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
8
40
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายปราการ รุ่งโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางภักดี สุวรรณโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 ว่าที่ร้อยโทศุภณัฐ กิตติสิริบัณฑิต  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวกังสดาล พานิชเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางประวีณา สังข์สิริ  ครู ชำนาญการ
0
6 นายสุวิน คันธชุมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวศิริณา นาคน้อย  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสมบูรณ์ สิ้วอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางนิชรา พรมประไพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสุจิตรา ตะติยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายพิทักษ์ บุญญาสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสมสุข พิมพ์แดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางดาราพร ชินาวลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางวานิดา บุญญาสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางนภาดา จงสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวจุไร นักปี่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวศิริรักษ์ ยศปัญญา  ครู ชำนาญการ
0
18 นางศรัณยา พงศ์ภัสสร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางอรชร แจ้งเอี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางธิดามาศ สถิตย์อยู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางพรทิพา วรรณสมัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางฐิติพร ธรรมพิพัฒน์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวสุนทร อุตมหาราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางอัญชรี กัลปพฤกษ์  ครู ชำนาญการ
0
25 นางอัปสร ลาภอินทรีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายพิธพงศ์ ยิ้มเปรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายวรวุฒิ ด้วงทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวทิพย์รัตน์ ผลบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางอัจฉราพร ภุมมาพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางอัจฉรา ไชยโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวเพลินพิศ เจริญบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวพิมพ์รพัส ทุ้ยแป  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายบรรพต เนื้อไม้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายสุรัติ ช่างย้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางชนิดา วนสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายเบญจมินทร์ อรัญเพิ่ม  ครู ชำนาญการ
0
37 นายภพ ฝั้นสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวชลพรรธน์ กุลศรีวรเมศร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวปนัดดา ด้วงนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางนวพรรษ ฟักนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางปารีณา แสงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาววนัสนันท์ พุทธอินศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางศิริรักษ์ บำรุงเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวสุวิชา เกิดขำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวมณีนุช กิตติขจร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวดารัตน์ แอธน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายสุรินทร์ เจดีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางรุ่งรัตน์ เรืองดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายสุวรรณ เนื่องเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายธนวัฒน์ ฉัตรเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวนัฐกานต์ แมนไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสาวทิพรัตน์ ทับแคลน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายลิขิต ศิลาเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายศุภณัฐ กิตติสริบัณฑิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
22