โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 81 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 84 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วัชรวิทยา

จำนวน 97

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 5 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 8 12
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 12 14
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 6 13
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 8 11
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 2 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 6 11
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 33 51 84
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
8
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
3
11
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
1
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
5
3
0
0
6 ศิลปะ
1
4
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
5
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
9
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
3
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
18
19
47
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายมงคล สุขีลักษณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางวัลลภา อินหลวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสุรชา บุรุษศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุวิมล กาแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวนันทิดา ฉัตรทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายพรชัย โพธิ์มาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวอุษา บัวบาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวภัทราวดี เพิ่มประยูร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวบรรณรักษ์ ท่อนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายพรสรร ใจของ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวพรพัสนันท์ พุ่มเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายมั่นชัย ไม้หอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายพลวัฒน์ แจ้งดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายภูวดล ยิ้มประดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางชญาภา นิวาสประกฤติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางวีรวรรณ ไพรสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางพรทิพย์ นิลาภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางเพลินใจ ประสารศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายชวลิต เรือนจรัสศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางปิยภัทร พวงกลิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
110.00
26 นางจิราพร ชัยแสงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายสุรเดช อินจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางเกษณี สุทธิศาล  ครู ชำนาญการ
0
29 นางมาลินี อินจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายไพโรจน์ ยิ่งคิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายชูชาติ โดรณ  ครู ชำนาญการ
0
33 นางเพลินพิศ ศิริฤทัยวัฒนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร  ครู ชำนาญการ
0
35 นายสุดใจ จารุจิตต์  ครู ชำนาญการ
0
36 นายสัญญา อนุพานิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสุวรรณา ป้อมใย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสมทรง พันธ์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสุวารี ยอดศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางดวงดาว บดีรัฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางธนิษฐา อินทะสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางต้องจิตต์ ทัศนแจ่มสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางชลธิชา ตรงสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางนิภาวดี น่วมอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางเกศินี พงษ์พันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวนันทวัญ ใยยวง  ครู ชำนาญการ
0
48 นายเอกลักษณ์ ผลพระ  ครู ชำนาญการ
0
49 นายชาตรี ศรีม่วงวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
50 นายปฎิญญากร กำเนิด  ครู ชำนาญการ
0
51 นางตวงรัตน์ อ้นอิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายพิศาล คชฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางนิสรา วงษ์บุญมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางรัตนา สะสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายชูเกียรติ สุยะลังกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายประยูร จิระเดชประไพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางชนิศา จิระเดชประไพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางศิลาพร รามันพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นายปริญญา วิชัย  ครู ชำนาญการ
0
62 นางนันชลี ทรัพย์ประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นายภีมพล เหมภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาวณัฎธยาน์ ภุมมา  ครู ชำนาญการ
0
65 นายเจริญ พิลึก  ครู ชำนาญการ
0
66 นางนงนุช น้อยเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาวกาญจนา สายทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายแสงทอง น้อยเกิด  ครู ชำนาญการ
0
70 นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย์  ครู ชำนาญการ
0
71 นางสาวพิณญารัตน์ ทองเหลือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
73 นางสาวนิตยา อดิเรก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางสาวอุษณี สร้อยเพชร  ครู ชำนาญการ
0
75 นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางนิรดา ราชบุรี  ครู ชำนาญการ
0
77 นายพงศธร เชียงสีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ  ครู ชำนาญการ
0
79 ว่าที่ร้อยตรีศุภสิทธิ์ มรกฎ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นายนำพล ธินวล  ครู ชำนาญการ
0
81 นายมงคล สุขีลักษณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
24