โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คณฑีพิทยาคม

จำนวน 40

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 1 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 4 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 19 27
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
3
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
3
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
12
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวศันษณี เกียรติสุดาเกื้อกูล  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวทิพย์วรรณ โอสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายสุเมธ ทับประดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายนพพล วิบูลวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปราณี เมฆสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาววิริยาภรณ์ สมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวณัชชา ปิ่นแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสายสุณีย์ ใฝ่มะโนธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายมงคล โพธิ์ม่วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวกฤติดา รัตถา  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวพรทิพย์ อินอยู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายก่อพงศ์ จัตวานิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวเกษมณี ชิดประทุม  ครู ชำนาญการ
0
14 นายสมพร คุ้มนาคนพคุณ  ครู ชำนาญการ
0
15 นายบัณฑิต ตาวุ่น  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวณิชาภา สมพร  ครู ชำนาญการ
0
17 นายธีรรัชต์ แสงสิริปรีชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวจุฑารัตน์ อัฑฒ์ธนรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางเอรุวรรณ ใจยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวปิยะนุช แจ่มหม้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางขนิษฐา รอดไพบูลย์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางปนัดดา ขุมเพ็ชร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางวรัญญาภรณ์ ศรีม่วงวงค์  ครู ชำนาญการ
0
24 นายทวีทรัพย์ แซ่เอี้ยว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสุดใจ วัฒนศิริ  ครู ชำนาญการ
0
26 นางจิรสุดา กล้ากสิกิจ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางเกศสุดา นาคพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
5