โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นาบ่อคำวิทยาคม

จำนวน 41

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 22 30
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
4
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
2
0
0
6 ศิลปะ
0
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
13
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางศุภัฎกมล บางพาน  ครู ชำนาญการ
0
2 นายรณภพ ยศบรรเทิง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางจุฑามาศ ปะละไทย  ครู ชำนาญการ
0
4 นางพรเพ็ญ ทองอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
5 นายรชฎ รังสิมาภา  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวณริสร นาสมใจ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางดรุณี คำสีสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางไพรวรรณ คำสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวยุวดี ฮามคำฮัก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายจิรศักดิ์ ทองอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวสาวิกา ทรัพยประภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางทัศนี อ่วมโพธิ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางพัชรี พูลเพิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวอรวรรณ บุญรอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางณิชาพรรณ ชนะบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางวิลาวัลย์ ยศปัญญา  ครู ชำนาญการ
0
17 นางวาสนา ทิมแพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวเมศยา ทองหล่อ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวชญาพิชชา ย่านสากล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวปิยธิดา วงศ์ประสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวสุรภี กุยสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายอิทธิเดช น้อมนวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางธนาภรณ์ จันทร์เนตร  ครู ชำนาญการ
0
24 นายพิชัย ปะละไทย  ครู ชำนาญการ
0
25 นายชินปภัท ชวนัธปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายกฤษณะ สาลีเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวณัฐิดา ยอดเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายสุวิทย์ ผลาผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวรัตนสุดา เกตศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวฐิติรัตน์ สิงคำโล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
17