โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 64 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 68 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คลองลานวิทยา

จำนวน 93

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 5 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 9 12
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 11 19
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 6 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 3 4
0
0
0
0
  รวม 24 44 68
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
6
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
6
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
1
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
4
0
0
6 ศิลปะ
0
3
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
3
1
0
0
  รวม
18
25
25
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวศรีประไพ ปัดทุมฝาง  ครู ชำนาญการ
0
2 นายศักรินทร์ โพธิ์เพ็ชร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
3 นางสาวชุติมันต์ สุขรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตา  ครู ชำนาญการ
0
5 นางพิมพ์ลฎา นนทะภา  ครู ชำนาญการ
0
6 นางจุฑามาศ ไพฑูรย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายไพทูลย์ เถาตะมะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางพรประภา งามประดับเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวรัชนีกร พานชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายวรวิทย์ ภูวดล  ครู ชำนาญการ
0
11 นายอธิภัทร นนทะภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสมชาย วุฒิพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นายสำราญ ศรเลี่ยมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวลำดวน ไชยสอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางมลฤดี โสภานุสนธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางปฐมรัตน์ จำรัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวศรัณย์พร ฟุ้งธานีรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสมเจตนา มาประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวชาตินี ศิริพงษ์ไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายชัยวัธน์ จันทรสกุล  ครู ชำนาญการ
0
21 นางวันเพ็ญ ศรเลี่ยมทอง  ครู ชำนาญการ
0
22 นางพิมผกา ครุฑสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางอัจฉรา จ้าวสันเที้ยะ  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวณัฏฐ์ศศิ โชติอภิชานันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายอามร โสภานุสนธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวพรรณพรรษ กิจจา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวฉันทพิชญา ทองสีอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
28 นางดาวัลย์ ภูวดล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางวิลาพร อารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายปริญ กระต่ายทอง  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสุนิสา ภู่ฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางดลยา เฉื่อยฉ่ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายชลอ สระทอง  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวนิชชาภัสส์ แสนธิ  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวสรัญญา โกสุมา  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวปิยธิดา ฉ่ำศรี  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวบุษบา แก้วกันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายศุภชัย แก้วขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวเครือวัลย์ ปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายกฤษณะพงศ์ จำรัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายวิโรจน์ ตั้งวังสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวเพ็ญนภา โสมประทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวฎาริชา สาริทธญาณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางพรระวี คงขำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางละเอียด โชติน้อย  ครู ชำนาญการ
0
46 นายเอก วิวัฒน์พงษ์  ครู ชำนาญการ
0
47 นางอรวรรณ จงวัฒนา  ครู ชำนาญการ
0
48 นายทัศวัฒน์ ซอแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
7.00
49 นางสาวพิมพ์ชนก ปัญญากา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวกันธิยา เส้าเปา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวธีรารัตน์ ช้อยชด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายไพรรัตน์ ศรีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวปัณปภากร จันธิดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางภัณฑิรา โพธิ์แนม  ครู ชำนาญการ
0
55 นางวราภรณ์ จารุเมธีชน  ครู ชำนาญการ
0
56 นายปกรณ์ วัฒนศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายเอกพันธุ์ ทิพย์นาวา  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายชัชชวรรษณ์ เพ็ชรแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายสราวุฒิ ทองที  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวกัญญารินทร์ บุญรัศมีจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายพัฒนพงษ์ หารเอี่ยม  ครู ชำนาญการ
0
63 นางธนน์ภัทร วงศ์วิโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นายภักดี เจริญรส  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
2
 
รวม
17
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0