โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 19 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 20 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สักงามวิทยา

จำนวน 31

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 2 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 13 20
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
5
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเสาวลักษณ์ เข็ญคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
185.99
2 นางวาสนา ศรีประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
1
26.00
3 นางวิไลพร ประเสริฐสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
43.00
4 นายรังสรรค์ ฝ่ายสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
8.00
5 นางจุฬาพัฒน์ ปินตากุล  ครู ชำนาญการ
6
62.00
6 นางสาวศรีวรรณ อุทธาเครือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
76.00
7 นางสาวพรทิพย์ เปลี่ยนกลิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
42.00
8 นายวาทิต ไพโรจน์อังสุธร  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวกุลชญา ศรีสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายภัทรพล เมฆพินธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
42.00
11 นายกิติพัฒน์ เต็มศักดิ์กุลธร  ครู ชำนาญการ
3
50.00
12 นางสาวสรวีย์ ฟักทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
50.00
13 นายสุริยาวุธ ธูปขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
36.00
14 นางสาวเคียงตะวัน ฐานสิงห์  ครู ชำนาญการ
2
18.00
15 นางสาวสายรุ้ง อินทสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
21
104.00
16 นางสาวชนิดา เจ๊กพ่วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
62.00
17 นายนพดล มีหนองน้ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
126.00
18 นางสาวพรทิพย์ พ่วงแตง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
19 นางสาวชาลี เปี่ยมพลอย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
1
 
รวม
7
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0