โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 19 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 23 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 2 2
0
0
0
0
  รวม 8 15 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
3
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
3
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
1
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
2
0
0
0
  รวม
2
13
7
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอรวรรณ เที่ยงดาห์  ครู ชำนาญการ
1
14.00
2 นายอานนท์ อินทยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
3 นางสาวทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์  ครู ชำนาญการ
0
4 นายธนนนท กัญญาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวณิชชชัญ ชัยฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
6 นายปราโมช เครื่องต้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
8.00
7 นายปภังค์กร เมฆแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางปรีดาภิรม พุทธโกศล  ครู ชำนาญการ
3
40.00
9 นางณัฐพร ทองคลี่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายณัฐพล ย่านสากล  ครู ชำนาญการ
5
56.00
11 นายสมโภชน์ แก้วเทียน  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวสุนันทา คำเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวดวงรัตน์ ปอกกันยะ  ครู ชำนาญการ
3
33.00
14 นางสาวปวริศา ธรรมตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
15 นางสาวกีรติ ฉิมพุฒ  ครู ชำนาญการ
4
50.00
16 นางสาวมลิตา กันทหมื่น  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวนาตยา สุขเอม  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวพันทิดา ทาวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
19 นายรังสรรย์ ไพฑูรย์  ครู เชี่ยวชาญ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
3