โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 68 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 70 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พรานกระต่ายพิทยาคม

จำนวน 96

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 2 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 7 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 9 18
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 7 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 11 12
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 2 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 4 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 25 45 70
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
5
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
3
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
2
8
0
0
6 ศิลปะ
1
1
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
19
15
36
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายชรินทร์ พลลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
2 นายณัฐพล ปะละใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวณฤดี สีทับทิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวสุกัญญา ถาวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวลำจวน คำบรรลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
6 นางสาวกมลวรรณ สังคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางวัฒนา วิโรจน์โยธิน  ครู ชำนาญการ
0
8 นางนงนุช ไชยโยกาศ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางจิตติมา เปียมาลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวณัฐณิชา ชังคะนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวปิยดา กาศบำรุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
13 นางศิริพร มั่นเกษตรกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางจิตรานนท์ อินทพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายเทอดธานินทร์ เหมะสิขัณฑกะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
0.00
16 นางสาวสมหญิง บดีรัฐ  ครู ชำนาญการ
0
17 นายปัฐพงศ์ สารีนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายอรรถสิทธิ์ ภิญโญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายประทวน บดีรัฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายชาญชัย ศรีอุทัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
21 นางสาวฐานิตา บุญธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 ว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธิ์  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวศุภิสรา แพรแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางวิรัต ผักใหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวปิยะสรวง กุลมาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวภัทรณัญ กัลปพฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางศิริพร บุญมาสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางชลธิชา เต๋าทอง  ครู ชำนาญการ
4
107.00
29 นางสาวปรารถนา พืชเนาวรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
48.00
30 นางวชิราภรณ์ วงศ์รัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายกฤษณะ ทัศนียานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
18.00
32 นายถนอมพงษ์ จันอัน  ครู ชำนาญการ
2
32.00
33 นางสาวรัฐชดาพร พงษ์พัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
34 นางรัตนา ปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
35 นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
36 นายนเรศ สดชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
46.00
37 นายเกรียงศักดิ์ วระณะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
38 นางสาวนันท์นภัสถ์ อินทร์ป้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายสุเทพ สอนนิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวอัจจิมา ด้วงฟู  ครู ชำนาญการ
1
20.00
41 นายชูชาติ อินทพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายพสิษฐ์ มีศรีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางเรณู ศรีพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 ว่าที่ร้อยตรี สำเริง รุ้งกระดี่  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวกุลรัตน์ เจริญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวภัณฑิรา รามสูต  ครู ชำนาญการ
1
16.00
47 นางนงลักษณ์ ปฐมธรรมการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางกชกร แก่นจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายสมานพันธ์ คำชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
38.00
50 นางสาวณิชาดา ศิริวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
51 นางภานุรัตน์ เดชะผล  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวกิ่งดาว กุลชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
53 นางสาวสุวนี เมฆพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวสุนันทา พรมมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางจุฑารัตน์ ใจหงอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสาววิยะดา อินทพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
57 นายดิเรก คำชำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางลาวัลย์ คล้ายทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นายอาทร รอกลาง  ครู ชำนาญการ
0
60 นายอนุชิต อินทเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
61 นางสาวประภาสิริ ถาวร  ครู ชำนาญการ
0
62 นายอนุสรณ์ อ้นชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายสุริยัน ใจคำติ๊บ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
64 นางรุจิรา อุ่นกาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางสาวสุดสายใจ อินกรัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
113.00
66 นางปิยมาศ สิงห์ทอง  ครู ชำนาญการ
1
24.00
67 นางสุภรัตน์ รัตนประภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
56.00
68 นายณัฐพล เต๋าทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
1
 
รวม
14
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0