โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 32 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 35 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เรืองวิทย์พิทยาคม

จำนวน 47

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 4 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 2 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 6 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 3 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 15 20 35
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
4
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
2
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
3
0
0
0
6 ศิลปะ
2
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
19
12
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวรัตตินันท์ นทีประสิทธิพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายนิพนธ์ ทองหล่อ  ครู ชำนาญการ
0
3 นายไพเราะ ขัดสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวกมลวัลย์ ธีรพงศ์สกล  ครู ชำนาญการ
0
5 นายธวัชชัย ตำมะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายกติกา บัวผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางพนิดา เกตุวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวกรรณิกา ทองดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายฉัตรชัย เครือสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวกฤษณา ทิมสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวปวิตรา ถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายศราวุธ บัวผัน  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาววาสนา หลวงปวน  ครู ชำนาญการ
0
14 นายณัฏฐากรณ์ นันต๊ะแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายปรีชา เกิดพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายนิพนธ์ สงเชื้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายวุฒิชัย ระถาพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวภัทราพร ลิขิตสันติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวปาริชาติ พุกชื่น  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวปรวรรณ บุญประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวยุพิน ส่องแสง  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสิริวลี เครือสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
23 นางภณิดา นาคมูล  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวอนงค์นาถ เก่งตรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวกมลฉัตร ทองโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวกมลชนก บัวแย้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายอภินันท์ นาโตนด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวกมลรัตน์ พวงเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายอนิรุทธิ์ ทวนธง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายไพรัตน์ หอมมาลา  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวศศิภา ศรีสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายทวีศักดิ์ โท้นสังข์อินทร์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
3