โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 49 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 51 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ลานกระบือวิทยา

จำนวน 52

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 5 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 5 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 10 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 4 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 7 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 15 36 51
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
3
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
3
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
7
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
3
1
0
0
6 ศิลปะ
1
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
6
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
14
26
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสมพร นวนงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวภัทรากร เจนจบ  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาววิมล เกษแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
4 นางอาวร โฉมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายชาคริต อินทะชุบ  ครู ชำนาญการ
0
6 นายวินัย อ่อนน้อม  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวสุทธภา อุดแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
8 นางมาไล พลเก่ง  ครู ชำนาญการ
0
9 นางดุริยางค์ คอประเสริฐศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายกวีศิลป์ สายคำทร  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวสุรีรัตน์ อ่ำเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสุวรรณี หนองหลวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางนุชาวดี รัตนพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายศรายุทธ ศรีพิทักษ์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางคนึงนิจ ไชยชโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางรัชนิดา อินทะชุบ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวพิชามญชุ์ วรางกูร  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวมาลินี โชติน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวณัฐวรรณ เอี้ยงปาน  ครู ชำนาญการ
0
20 นายอาคม มูลสา  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวออมสิน วินิจมนตรี  ครู ชำนาญการ
0
22 นางเกษร น้อยระแหง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวพรรศชนก ไกรตะโม่  ครู ชำนาญการ
0
24 นายณรงค์ ศรีท้วม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางมณฑิรา ลี้อิสระชัยเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางเปรมกมล อินมะกอด  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวจงรัก โพธิ์ไกร  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวนวลกมล สายนวล  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวอรทัย เจียมประยูร  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาววัลยา จิตรจวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวนริศรา น้อยพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวกรวรรณ โฉมเกษ  ครู ชำนาญการ
0
33 นายนรเศรษฐ์ ศิริเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวกุสุมาวดี ราชบุรี  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวนงนุช เตือนสติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวสิริพร ฉ่ำเฉื่อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวบุษยมาส นวนงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวศิริญญา ประพัตร  ครู ชำนาญการ
0
39 นายสมบัติ แป้นตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายจำเริญ ทองเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวกฤติกา กาศเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวขนิษฐา เกตุหนู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายธนารัตน์ น้าคณาคุปต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายดำรงศักดิ์ หัสรังษี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นพพร แก้วเทพ  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวจรรยารักษ์ โชติน้อย  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวสุภาภรณ์ ดีธรรมมา  ครู ชำนาญการ
0
48 นายอัครัช นิลโกทม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 ธราพงษ์ กรรขำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
13