โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร

จำนวน 29

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 1 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 3 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 13 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
4
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
2
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
7
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวกนกอร กันไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวหม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่  ครู ชำนาญการ
0
3 นายวัชระพงศ์ ปัญญาเครือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางอานิสา มหิเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายอนุรักษ์ เขื่อนแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวจิรัชยา สุริยะแก่นทราย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิรญา กลิ่นชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวจิราภรณ์ มีเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวภรภัค ศรีจักรากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายมณตรี สิงห์วี  ครู ชำนาญการ
0
11 นายจักรพงษ์ สุขสบาย  ครู ชำนาญการ
0
12 นางวรวีร์ มรกฎ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวพจมาน บารมี  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวสุรรัตน์ บุญประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายครรชิต กอเฮง  ครู ชำนาญการ
0
16 นงลักษณ์ สุขสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางนาฏชนก สิงห์วี  ครู ชำนาญการ
0
18 กฤติยา เกียรติเสวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
5