โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 17 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 18 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

จำนวน 28

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 1 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 11 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
4
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสุทธินัย โนรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
2 นางสาวปรัชญาพร มะยมหิน  ครู ชำนาญการ
10
117.00
3 นางสาวสุพัทธินันทน์ จันทร์พุฒ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
4 นายเลิศชนิสร คำกองแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวยุบลวดี ลุสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
6 นางรัชณี รักนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวศรัณย์ภัทร เสน่ห์พูดเมืองคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางปิยะนุช ผลแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
9 นางสาวสมพร พิลาลี  ครู ชำนาญการ
1
24.00
10 นายธนพนธ์ หนูเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวธราภรณ์ หงษ์ยนต์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวนิศาชล ศรีชัยวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายอธิชัย ชมมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางอรวิภา ยิ้มเสงี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายธนากร แตงอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวสกุลรัตน์ ศรีวิชัยจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายสุรเดช ต้นบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
6