โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 18 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 711 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -693 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โกสัมพีวิทยา

จำนวน 33

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 6 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 688 688
0
0
0
0
  รวม 4 707 711
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
2
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
688
0
0
  รวม
7
5
699
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางรุ่งภาณี ปิติยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสายใจ ใฝ่จิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวอัมรา ศรีพลายงาม  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวจิรพร ดาวเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายยุทธศักดิ์ สังเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวดวงรัตน์ ทองศรีกัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสมพงษ์ จูแนบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางโสภิญญา ดารา  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวปาณิศา อ่ำดอนกลอย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายศักดิ์สิทธิ์ ถาวร  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวแสงนาวี ฉิมมากรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางธิวาวรรณ บัวแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
38.00
13 นางสาวนภารัตน์ เวียงนิล  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวพัชรินทร์ จันที  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวณัฏฐ์พลิน ไตรสินเตชากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายศุภรัตน์ สุราย  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวชณัฐา พงษ์พิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวดลนภา มั่นแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
8