โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หัวดงรัฐชนูปถัมภ์

จำนวน 22

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 15 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
2
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
7
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายแฉล้ม มิ่งมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางจิดาภา พุ่มเพ็ชรษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
3 นางศิริวรรณ เมืองเหลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
36.00
4 นางสาวพัชรา สุภอมรพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
56.00
5 นางสาวจรรยา ทองชุบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
112.00
6 นางอุบลรัตน์ ฤกษนันทน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
7 นางสาวนันทยา ถาวรศักดิ์  ครู ชำนาญการ
3
32.00
8 นางสาวสมใจ เรืองอ่อง  ครู ชำนาญการ
13
146.00
9 นางณัฐกานต์ ขมินทกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
22.00
10 นางปราวีณา ใจจำนงค์  ครู ชำนาญการ
3
28.00
11 นายชัยรัตน์ ขมินทกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
18.00
12 นางสาววาสนา เอี่ยมปฐม  ครู ชำนาญการ
4
62.00
13 นางสาวเฉลิมพร เพชรนิล  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวธนินท์ธร นิ่มทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
15 นางสาวฤทัยรัตน์ ฤทธิ์นุช  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
89.00
16 นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวสุรีย์พร ลาภพูนผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
18 นายเพิ่มพูน เพิ่มพรม  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
7